کد پیشواز ایرانسل شهرام ناظری مجموعه کامل موسیقی سنتی

کد پیشواز ایرانسل شهرام ناظری مجموعه کامل موسیقی سنتی

مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز موسیقی سنتی با صدای استاد شهرام ناظری ارائه شده برای سیمکارتهای ایرانسلی بدون پخش آنلاین

کد پیشواز سنتی شهرام ناظری برای سرویس آوای انتظار همراه اول

کد پیشواز بیا ساقی2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5515907

 

کد پیشواز تمنای وصال1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716001

 

کد پیشواز ای جان تو 2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 591813

 

کد پیشواز تصنیف لولیان - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114325

 

کد پیشواز تصنیف امیرکبیر1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 771742

 

کد پیشواز تصنیف ریشه درخاک1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 771745

 

کد پیشواز رقص از خیال تو آموزم - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 591808

 

کد پیشواز تمنای وصال 2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716876

 

کد پیشواز یار یار - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 4415269

 

کد پیشواز ما گوش شماییم شما تن زده تا کی 2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 591807

 

کد پیشواز غم مگر - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 4415275

 

کد پیشواز ارباب وفا - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 4415265

 

کد پیشواز تصنیف ریشه درخاک3 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 771747

 

کد پیشواز هجاز - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 331724

 

کد پیشواز قطعه چابک سوار 1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114304

 

کد پیشواز کمانچه و آواز 2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716882

 

کد پیشواز از آن باده ندانم - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 221919

 

کد پیشواز چاه بیژن - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 3312069

 

کد پیشواز مثنوی2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5515912

 

کد پیشواز هوس صحرا - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716877

 

کد پیشواز مجنون - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5515911

 

کد پیشواز تار و آواز - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716000

 

کد پیشواز کمانچه و آواز2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716008

 

کد پیشواز نی و آواز3 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716011

 

کد پیشواز خونین دل - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 4415277

 

کد پیشواز در گلستانه - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5517741

 

کد پیشواز یا رب - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114201

 

کد پیشواز مست و دیوانه 1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 591809

 

کد پیشواز نی و آواز - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716883

 

کد پیشواز نی و آواز1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716009

 

کد پیشواز هوس صحرا2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716004

 

کد پیشواز آبادی - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5517742

 

کد پیشواز آواز شهناز - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 221947

 

کد پیشواز چهار مضراب گروهی - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114293

 

کد پیشواز دل از من برد - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 4415273

 

کد پیشواز قطعه پرواز - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114306

 

کد پیشواز سپیده - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 331726

 

کد پیشواز بیشه - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5517751

 

کد پیشواز تصنیف سرمست 1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114326

 

کد پیشواز نی و آواز 2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716884

 

کد پیشواز وقت وصل - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 4415268

 

کد پیشواز من چه دانم - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 221921

 

کد پیشواز تمنای وصال2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716002

 

کد پیشواز رقص بر پرده گران کردن - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 591805

 

کد پیشواز تصنیف ای عاشقان1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 771733

 

کد پیشواز غزل عاشق و کف زنان 3 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 591816

 

کد پیشواز هوس صحرا 2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716878

 

کد پیشواز صبوح - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5515910

 

کد پیشواز سر بنه به بالین - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114200

 

کد پیشواز خور آوا - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 3312067

 

کد پیشواز غزل عاشق و کف زنان 2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 591815

 

کد پیشواز چهار مضراب2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5515905

 

کد پیشواز مردان خدا - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114199

 

کد پیشواز بیا ساقی - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5515906

 

کد پیشواز ما گوش شماییم شما تن زده تا کی 1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 591806

 

کد پیشواز کمانچه و آواز1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716007

 

کد پیشواز ای امان - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 221110

 

کد پیشواز شوریده - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5515913

 

کد پیشواز چهار مضراب2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716006

 

کد پیشواز سه تار و آواز - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114322

 

کد پیشواز دلبر - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114170

 

کد پیشواز هوس صحرا1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716003

 

کد پیشواز چهار مضراب - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716879

 

کد پیشواز خزان - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5515909

 

کد پیشواز نی و آواز4 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716012

 

کد پیشواز درآمد - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5515914

 

کد پیشواز چهار مضراب1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716005

 

کد پیشواز خدایا داد من بستان - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 331725

 

کد پیشواز با من صنما2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7715999

 

کد پیشواز پیغام سروش - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5516734

 

کد پیشواز تـار و آواز - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716874

 

کد پیشواز مست و دیوانه 2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 591810

 

کد پیشواز تصنیف امیرکبیر2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 771743

 

کد پیشواز آواز نهفت - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 221920

 

کد پیشواز در خم زلف تو - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 4415266

 

کد پیشواز مقام مجنونی - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 3312068

 

کد پیشواز تکنواز بربت - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114323

 

کد پیشواز ساز و آواز - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5515918

 

کد پیشواز مقام جلو شاهی - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 3312071

 

کد پیشواز کمانچه و آواز - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716881

 

کد پیشواز شورانگیز - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5515908

 

کد پیشواز تصنیف ریشه درخاک2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 771746

 

کد پیشواز تمنای وصال - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716875

 

کد پیشواز یار مرا - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 331728

 

کد پیشواز غزل عاشق و کف زنان 1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 591814

 

کد پیشواز آتش - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 331722

 

کد پیشواز ای دادو ای وای - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 4415274

 

کد پیشواز سپیده بی کلام - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 331727

 

کد پیشواز آی عزیزم - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 3312073

 

کد پیشواز من چه سبزم - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5517747

 

کد پیشواز با من صنما 2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716873

 

کد پیشواز شهیدان خدایی - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5517749

 

کد پیشواز روسوم - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 3312070

 

کد پیشواز آواز - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 331723

 

کد پیشواز با من صنما - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716872

 

کد پیشواز با من صنما1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7715998

 

کد پیشواز نی و آواز 4 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716886

 

کد پیشواز تصنیف سرمست 2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114327

 

کد پیشواز تکنواز کمانچه - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114324

 

کد پیشواز ای جان تو 1 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 591812

 

کد پیشواز شیدا شدم - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 221918

 

کد پیشواز مقام مجنونی لنگ - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 3312072

 

کد پیشواز قطعه چابک سوار 2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114305

 

کد پیشواز پیغام سروش - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 221946

 

کد پیشواز نی و آواز2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716010

 

کد پیشواز تیرچشم ابروکمان - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 4415267

 

کد پیشواز دیوانه شو - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114171

 

کد پیشواز مست و دیوانه 3 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 591811

 

کد پیشواز همسران - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 44114185

 

کد پیشواز آواز رضوی - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 221948

 

کد پیشواز نی و آواز 3 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716885

 

کد پیشواز چهار مضراب 2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 7716880

 

کد پیشواز تصنیف ای عاشقان2 - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 771744

 

کد پیشواز تا شقایق هست - شهرام ناظری- ایرانسل

کد : 5517750

 

۰ ۰ ۰ دیدگاه

دیدگاه‌ها

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

کلمات کلیدی
آخرین مطلب
پربیننده ترین مطالب
بایگانی