کد آهنگ پیشواز محمدرضا شجریان برای ایرانسل گلچین برترین کدهای موسیقی سنتی استاد

کد آهنگ پیشواز محمدرضا شجریان برای ایرانسل گلچین برترین کدهای موسیقی سنتی استاد

مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز موسیقی سنتی با صدای استاد محمد رضا شجریان منتشر شده برای سرویس آهنگ پیشواز سیمکارتهای ایرانسلی بدون امکان پخش آنلاین

کد پیشواز تصنیف شیدایی - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113505

 

کد پیشواز تکنوازی سنتور ۲ - استاد محمد رضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113558

 

کد پیشواز بوی باران - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113483

 

کد پیشواز آواز و نی سه گاه۲ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113574

 

کد پیشواز درآمد عراق - استاد شجریان - ایرانسل

کد : 33113551

 

کد پیشواز تصنیف دلشدگان ۲ - استاد محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113531

 

کد پیشواز تصنیف خاطر حزین2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113645

 

کد پیشواز سازو آواز مثنوی دشتی - استاد شجریان - ایرانسل

کد : 33113660

 

کد پیشواز بازگشت - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113584

 

کد پیشواز تصنیف آستان جانان - استاد محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113557

 

کد پیشواز ساز و آواز 4 - محمد رضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113720

 

کد پیشواز تکنوازی نی - استاد شجریان - ایرانسل

کد : 33113565

 

کد پیشواز تصنیف امید عشق شوشتری ۲ - استاد محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113587

 

کد پیشواز این دهان ۲ - محمد رضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113633

 

کد پیشواز غلام چشم - شجریان - ایرانسل

کد : 33113590

 

کد پیشواز غلام چشم ۲ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113591

 

کد پیشواز چون تو جانان منی1 - شجریان - ایرانسل

کد : 33113725

 

کد پیشواز مثنوی افشاری - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113554

 

کد پیشواز تصنیف با من سنما 2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113699

 

کد پیشواز دعای ربنّا - شجریان - ایرانسل

کد : 6611513

 

کد پیشواز تصنیف قدیمی ۲ - شجریان - ایرانسل

کد : 33113665

 

کد پیشواز دو تار - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113722

 

کد پیشواز ساز و آواز 3 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113745

 

کد پیشواز ساز و آواز 5 - شجریان - ایرانسل

کد : 33113746

 

کد پیشواز درآمد ماهور - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113639

 

کد پیشواز عراق - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113553

 

کد پیشواز تصنیف دل دیوانه 2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113733

 

کد پیشواز تارو نی - استاد شجریان - ایرانسل

کد : 33113555

 

کد پیشواز آواز و نی بیات ترک - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113676

 

کد پیشواز چهارمضراب - شجریان - ایرانسل

کد : 33113519

 

کد پیشواز امید عشق - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113571

 

کد پیشواز آواز و نی درآمد۲ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113486

 

کد پیشواز تصنیف بی همزبان1 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113651

 

کد پیشواز تار و پود - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113530

 

کد پیشواز مخالف - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113478

 

کد پیشواز تصنیف امید عشق شوشتری - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113583

 

کد پیشواز ضربی کرد بیات - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113497

 

کد پیشواز ربنا - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113747

 

کد پیشواز تصنیف بی تو بسر نمی شود 2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113728

 

کد پیشواز بوی باران ۳ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113485

 

کد پیشواز سازوآواز شور - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113524

 

کد پیشواز تصنیف نی زن - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113536

 

کد پیشواز ساز و آواز 1 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113684

 

کد پیشواز تصنیف بی تو بسر نمی شود 1 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113727

 

کد پیشواز آواز و نی نهفت - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113674

 

کد پیشواز آواز و نی گوشت۴ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113489

 

کد پیشواز آواز و نی بیات ترک۲ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113527

 

کد پیشواز ساز و آواز نهفت 1 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113698

 

کد پیشواز پیش درآمد شور - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113537

 

کد پیشواز سلسله ی مو - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113563

 

کد پیشواز سازوآواز ۱ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113568

 

کد پیشواز غلام چشم ۳ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113520

 

کد پیشواز ساز و آواز عطار 3 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113694

 

کد پیشواز ساز و آواز ۲ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113670

 

کد پیشواز تصنیف چشم مست ۳ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113663

 

کد پیشواز آواز و نی درآمد - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113666

 

کد پیشواز چندان که گفتم - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113732

 

کد پیشواز تصنیف خاطر حزین1 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113644

 

کد پیشواز عروج - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113589

 

کد پیشواز سکوت شب - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113742

 

کد پیشواز طلوع - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113550

 

کد پیشواز تصنیف امید عشق شوشتری ۳ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113588

 

کد پیشواز تصنیف بی همزبان2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113604

 

کد پیشواز مرثیه - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113669

 

کد پیشواز چهارمضراب تاروتنبک - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113552

 

کد پیشواز گلچهره ۲ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113521

 

کد پیشواز کویر - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113743

 

کد پیشواز پیش درآمد ماهور - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113610

 

کد پیشواز دلکش2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113647

 

کد پیشواز ضیافت - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113510

 

کد پیشواز زابل - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113479

 

کد پیشواز ساز و آواز باران - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113704

 

کد پیشواز تکنوازی - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113678

 

کد پیشواز چون تو جانان منی 3 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113726

 

کد پیشواز تکنوازی و چهار مضراب سلمک - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113671

 

کد پیشواز پیش درآمد سرانداز - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113566

 

کد پیشواز تصنیف چشم مست - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113661

 

کد پیشواز بوی باران ۴ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113598

 

کد پیشواز تصنیف با من سنما 3 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113700

 

کد پیشواز سازوآواز - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113564

 

کد پیشواز ساز و آواز ره میخانه 2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113730

 

کد پیشواز ساز و آواز ره میخانه 3 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113731

 

کد پیشواز دلشدگان - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113516

 

کد پیشواز دلکش1 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113646

 

کد پیشواز ساز و آواز - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113680

 

کد پیشواز چهارمضراب سروناز - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113567

 

کد پیشواز شب کویر - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113740

 

کد پیشواز مویه - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113482

 

کد پیشواز بارون درنا - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113692

 

کد پیشواز ضرب دشتی - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113673

 

کد پیشواز مقدمه چهارگاه - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113477

 

کد پیشواز چون تو جانان منی 2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113734

 

کد پیشواز شکسته - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113643

 

کد پیشواز تصنیف جان جهان ۲ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113528

 

کد پیشواز تصنیف با من سنما 4 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113701

 

کد پیشواز ساز و آواز عطار 1 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113697

 

کد پیشواز تصنیف سرو چمان 3 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113642

 

کد پیشواز چهارمضراب افشاری - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113534

 

کد پیشواز خاطره - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113545

 

کد پیشواز ساز و آواز ره میخانه 1 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113702

 

کد پیشواز تکنوازی سنتور - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113526

 

کد پیشواز تصنیف چشم مست ۲ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113662

 

کد پیشواز منصوری - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113481

 

کد پیشواز ای عاشقان 2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113685

 

کد پیشواز مرثیه ۲ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113585

 

کد پیشواز آواز و نی بیات ترک۳ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113572

 

کد پیشواز پارسه خانی - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113535

 

کد پیشواز سه تار طرقه - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113690

 

کد پیشواز آواز و نی گوشت۲ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113667

 

کد پیشواز نهفت - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113668

 

کد پیشواز ساز و آواز نهفت 2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113738

 

کد پیشواز سازوآواز ۳ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113503

 

کد پیشواز سازوآواز ۴ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113504

 

کد پیشواز گلچهره - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113476

 

کد پیشواز یادایام - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113525

 

کد پیشواز ساز و آواز عطار 2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113693

 

کد پیشواز بارون 2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113696

 

کد پیشواز تصنیف جان جهان - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113575

 

کد پیشواز تصنیف نگار - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113659

 

کد پیشواز آواز و نی سه گاه - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113573

 

کد پیشواز آواز و نی گوشت۳ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113488

 

کد پیشواز چهار مضراب - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113679

 

کد پیشواز سازوآواز ۲ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113556

 

کد پیشواز تصنیف قدیمی - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113664

 

کد پیشواز تصنیف دلشدگان - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113569

 

کد پیشواز آواز و نی نهفت۲ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113675

 

کد پیشواز تصنیف سرو چمان 1 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113640

 

کد پیشواز مارش عزا - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113586

 

کد پیشواز تکنوازی ساز - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113735

 

کد پیشواز بوی باران ۲ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113484

 

کد پیشواز چهار مضراب - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113736

 

کد پیشواز قرائی - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113648

 

کد پیشواز ای عاشقان 1 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113687

 

کد پیشواز پاسبان حرم دل - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113582

 

کد پیشواز تار و پود ۲ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113509

 

کد پیشواز ساز و آواز بی همگان بسر شود 1 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113737

 

کد پیشواز ساز و آواز 2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113744

 

کد پیشواز بارون 1 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113682

 

کد پیشواز نی دشتی - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113672

 

کد پیشواز پیمانه ی عشق - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113512

 

کد پیشواز تصنیف دل دیوانه 1 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113723

 

کد پیشواز تصنیف بی تو بسر نمی شود 3 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113705

 

کد پیشواز مقدمه افشاری - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113533

 

کد پیشواز تصنیف با من سنما 1 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113729

 

کد پیشواز ساز و آواز بی همگان بسر شود 2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113708

 

کد پیشواز رویای تنبک - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113543

 

کد پیشواز ساز و آواز عطار 4 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113707

 

کد پیشواز شرنگ - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113686

 

کد پیشواز سازو آواز سلمک - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113658

 

کد پیشواز آواز و نی گوشت - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113487

 

کد پیشواز پیش در امد شور - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113677

 

کد پیشواز تصنیف دل دیوانه 3 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113724

 

کد پیشواز تصنیف سرو چمان 2 - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113641

 

کد پیشواز حصار - محمدرضا شجریان - ایرانسل

کد : 33113480

 

۰ ۰ ۰ دیدگاه

دیدگاه‌ها

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

کلمات کلیدی
آخرین مطلب
پربیننده ترین مطالب
بایگانی